EN
Bảo lãnh cha mẹ
Điều kiện chương trình:

Đương đơn bảo lãnh phải được mời nộp bảo lãnh cha mẹ, thông qua bởi:
 
 • Tự nắm được cá nhân đủ điều kiện bảo lãnh (sponsor)
 • Bày tỏ ý định bảo lãnh cha mẹ, nộp ý định online trước thời hạn qui định
 • Việc chọn lựa thực hiện trên cơ sở thứ tự nộp; số lượng năm 2018 là 10,000 hồ sơ được chọn, dự kiến quota 20,000 hồ sơ trong năm 2019
 • Người bảo lãnh phải đảm bảo khả năng chu cấp các nhu cầu tối thiểu cho đương đơn: sinh hoạt, y tế, nơi ở…
 • Phải ký cam kết undertaking với Bộ Quốc tịch, Tỵ nạn & Định cư
 • Thời gian cam kết chu cấp kéo dài 20 năm
 • Vợ, chồng có thể tham gia đồng bảo lãnh để tăng mức thu nhập xét duyệt của hộ gia đình
Tóm tắt qui trình:
 • Mức thu nhập yêu cầu tùy theo số người trong hộ gia đình theo qui định
 • Đánh giá thu nhập cần cao hơn qui định tối thiểu LICO +30% (ví dụ tham khảo: hộ năm người mức LICO qui định $67,400 vào năm 2017, cộng 30% là tối thiểu $87,620/năm)
 • Hồ sơ hoàn thuế cá nhân từ CRA cho 3 năm gần nhất
 • Phải duy trì mức thu nhập qui định đến khi cha mẹ có PR
 • Đương đơn (cha mẹ) điền hồ sơ theo diện bảo lãnh gia đình
 • Thời gian xét duyệt CIC đang xử lý hiện tại khoảng 24 tháng
canada bao lanh cha me

 
Đăng ký thành công! OK